Criterii de internare:

 

1. Urgențe medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau au acest potențial, care necesită supraveghere medicală continuă.
2. Diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu.
3. Tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil, necesită izolare sau internare obligatorie pentru bolnavii psihici prevăzuți la art.105, 113 și 114 din Codul penal și cele dispuse prin ordonanța procurorului pe timpul judecății sau urmăririi penale.
4. Alte situații bine justificate de către medicul care face internarea si avizate de medicul sef de secție.

 

Condiții generale de internare:

1. Bilet de trimitere de la medicul de familie și/sau Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu.
2. Documentul care dovedește calitatea de asigurat a persoanei.
3. Buletin de identitate sau Cartea de identitate, original și xerocopie; Pentru copii: Certificatul de naștere.
În cazurile de urgență nu este necesar biletul de trimitere.

 

CONDIŢII GENERALE PENTRU ACORDAREA CONSULTAŢIILOR ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI:

1. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepția urgențelor și afecțiunilor confirmate.
2. Documentul care dovedește calitatea de asigurat a persoanei.
3. Buletin de identitate sau Cartea de identitate; Pentru copii: Certificatul de naștere.
4. Pentru eliberarea concediului medical: adeverința în care se va menționa numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni; formularul de concediu medical inițial (dacă este cazul).

Informații privind externarea:
Medicul curant va aduce la cunoștința pacientului data externării, cu cel puțin 24 ore înainte.

La externare, pacientul va primi următoarele documente:
a) Bilet medical de ieșire;
b) Scrisoare medicală;
c) Rețetă (dacă este cazul);
d) Indicații privind regimul alimentar și de viață;
e) Recomandări privind tratamentul la domiciliu;
f) Consult după o perioadă stabilită;
g) Concediu medical (dacă este cazul);
h) Se recomandă îngrijire medicală la domiciliu (dacă este cazul), servicii ce pot fi oferite de furnizorii de îngrijiri la domiciliu.

 PROGRAM DE VIZITĂ

Luni – Vineri                1400 – 1800

Sâmbătă – Duminică    1400 – 1800

 

Reguli de conduită pentru vizitatori:
• să respecte programul de vizită;
• să prezinte agentului de pază de la intarea în spital un document de identitate;
• să respecte circuitul pentru vizitatori;
• să păstreze curățenia;
• să nu aducă pacienților alimente alterate sau contraindicate regimului dietetic al acestora;
• să evite, pe parcursul vizitei, discuțiile neplăcute care ar putea afecta pacientul vizitat, cât și liniștea celorlalți pacienți internați;
• să nu deranjeze activitatea din spital, sau pe ceilalți pacienți/aparținători;
• este interzis accesul vizitatorilor în stare de ebrietate;
• este interzisă vizitarea pacienților de către persoane care prezintă simptomele unei boli infecțioase (în special viroze respiratorii, boli eruptive etc.);
• este interzisă introducerea în spital a băuturilor alcoolice, a drogurilor, obiectelor tăietoare – înțepătoare-contondente;
• este interzisă efectuarea de înregistrări audio-video în incinta spitalului.

Ordinul nr. 1284/2012, privind reglementarea programului de vizită al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice

DREPTURILE ASIGURAȚILOR
a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile legii și a contractului cadru;
b) să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, suportând cheltuielile de transport, dacă opțiunea este pentru un medic din altă localitate;
c) să își schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;
e) să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
f) să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
h) să beneficieze de servicii medicale de urgență;
i) să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare și investigațiile paraclinice la care ar fi fost îndreptățiți fără contribuție personală;
j) să beneficieze de tratament fizioterapeutic și de recuperare;
k) să beneficieze de dispozitive medicale;
l) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
m) să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;
n) să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;
o) să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.

OBLIGAȚIILE ASIGURAȚILOR
a) să se înscrie pe lista unui medic de familie;
b) să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
c) să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru;
d) să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;
e) să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
f) să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
g) să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata/contribuția personală, în condițiile legii;
h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.

OBLIGAȚIILE PACIENȚILOR SPITALIZAȚI

 

 • Pacientul va respecta ordinea, igiena și disciplina interioara a  spitalului.
 • În timpul spitalizării pacientul nu fumează în spital sau în curtea acestuia și nu consumă băuturi alcoolice.
 • Ținuta de spital pentru bolnavi (pijama, halat, papuci) este obligatorie și va fi în permanent curată și decentă.
 • Pacientul va respecta  regulile elementare de igienă personală (igiena mâinilor, generală) și a lenjeriei de corp.
 • Pacientul se va deplasa pentru consultațiile inter-clinice și de explorare  recomandate însoțit de personalul spitalului.
 • Indicațiile terapeutice stabilite de personalul medical vor fi urmate întocmai de către pacient.
 • Pacientul va urma indicațiile personalului medical pe toată perioada spitalizării și nu va părăsi incinta spitalului.
 • Pacientul, care se poate mobiliza, va  servi masa la sala de mese de pe secție, la orele indicate de personal.
 • Alimentele suplimentare vor fi  păstrate corespunzător la frigiderele din secție.
 • Pacientul va primi vizitatorii  numai în intervalul de ore prevăzut de  program:
  • dacă se mobilizează – în holul de vizitatori;
  • dacă este imobilizat la pat – în salon – vizitatorii vor purta halat de protecție și vor sta pe scaun și nu pe patul bolnavului.
 • Bagajele și efectele de stradă ale pacienților se depun la garderoba spitalului (pe baza de buletin, bon de primire) în momentul internării.
 • Pacientul va respecta drepturile celorlalți pacienți la odihnă, liniște, intimitate și va avea în permanență un comportament cooperant.

Antibiotice

Gripă

Sida

Depresia

Prevenirea consumului de alcool

Prevenirea consumului de droguri

SFATURI PENTRU O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ

Sănătatea este cel mai de preţ dar al vieţii, dar nu suntem pe deplin conştienţi de acest lucru până nu o pierdem. Spitalul de Pediatrie Pitești promovează un stil de viaţă sănătos, deoarece este mult mai uşoară şi eficientă păstrarea sănătăţii decât recuperarea ei.

Una dintre cele mai vechi, dar totodată actuale reguli, este cea promovată de vechii greci (Delfi – în urmă cu 2500 de ani): ,,fii ponderat în toate”.

Spitalul promovează şi face educaţie pentru sănătate la toate nivelurile pentru atingerea acestui deziderat

 Pentru prevenirea bolilor psihice sunt necesare:

–  evitarea situaţiilor conflictogene;

–  evitarea consumului de substanţe toxice şi psihotrope (alcool, droguri, automedicaţie, etc.);

–  evitarea suprasolicitărilor psihice de durată;

–  respectarea celor trei 8 (8 ore de somn, odihnă, muncă).