Pachetul de servicii medicale de bază pentru asistență medicală spitalicească contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Argeș

 

1. Serviciile spitalicești sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală, paliative și cuprind: consultații medicale de specialitate, investigații, tratamente medicale
și/sau chirurgicale, îngrijire, medicație, monitorizare și supraveghere, cazare și masă.
2. În funcție de durata de spitalizare, asistența medicală spitalicească se acordă în regim de:
a) spitalizare continuă cu o durată peste 24 ore;
b) spitalizare de zi cu o durată de maximum 12 ore.
3. Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic și se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
a) urgențe medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau care au acest potențial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
b)afecțiuni pentru care diagnosticul și/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.
4. Factorii de care trebuie să se țină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă sunt:
a) severitatea semnelor și simptomelor prezentate de pacient;
b) predictibilitatea medicală a unei evoluții negative, nedorite a pacientului;
c) nevoia pentru și disponibilitatea analizelor/investigațiilor diagnostice;
d) epuizarea resurselor diagnostice și terapeutice în celelalte domenii de asistență medicală.
5. Pacienții care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programați pentru internare, în funcție de afecțiune și de gravitatea semnelor și simptomelor prezentate și de disponibilitatea serviciilor unității spitalicești solicitate.
6. Prevenirea spitalizărilor continue considerate evitabile se va realiza prin diagnosticare precoce, abordare, tratament și monitorizare, respectiv supraveghere corespunzătoare, în ambulator și în spitalizarea de zi, după caz.
7. Lista diagnosticelor principale considerate spitalizări continue evitabile și criteriile specifice aferente diminuării/eliminării acestora din spitalizarea continuă se detaliază în norme.
8. Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic și se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
a) urgențe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condițiile stabilite în norme;
b) diagnosticul și/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.
9. Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectuează în regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat și/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reacții adverse sau risc de urgență pe timpul efectuării lor sau corelate cu starea de sănătate a pacientului, impunând supraveghere medicală care nu poate fi efectuată în ambulatoriu.
10. Afecțiunile care pot fi diagnosticate și tratate în regim de spitalizare de zi:
a) afecțiunile prevăzute în norme;
b) instalarea de gastrostome sau jejunostome percutane pentru administrarea nutriției enterale;
c) proceduri specifice de terapia durerii, conform normelor;
d) instalarea de catetere intravenoase pentru utilizare îndelungată, tunelizate și/sau cu cameră implantabilă pentru diverse metode terapeutice, conform normelor;
e) afecțiuni care necesită administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experți constituite la nivelul CNAS.
11. Serviciile medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă și de zi se acordă pe baza biletului de internare eliberat de:
a) medicul de familie;
b) medicul de specialitate din unitățile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare;
c) medicii din unitățile de asistență medico-socială;
d) medicii din centrele de dializă private aflate în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate;
e) medicii care îşi desfășoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală și staționar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și care se află în structura spitalelor ca unități fără personalitate juridică;
f) medicii de medicina muncii.
12. Nu se solicită bilet de internare în următoarele situații:
a) urgențe medico-chirurgicale;
b) cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordată de medicii din ambulatoriul integrat;
c) transferul intraspitalicesc în situația în care se schimbă tipul de îngrijire;
d) transferul interspitalicesc;
e) pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/ Confederației Elvețiene beneficiază de servicii medicale spitalicești programate și acordate cu autorizarea prealabilă a instituțiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/ Confederației Elvețiene, respectiv de servicii medicale spitalicești acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/ Confederației Elvețiene, precum și serviciile medicale spitalicești pentru pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care au dreptul și beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.

ASISTENȚĂ MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
I. PACHET DE SERVICII DE BAZĂ
–  ACORDAT PERSOANELOR ASIGURATE  –
Tabel 1
DENUMIRE SERVICIU MEDICALFRECVENŢĂ/PLAFON
c1c2
1.  Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani – pentru fiecare situaţie de urgenţă
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani –  pentru fiecare situaţie de urgenţă
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronicemaximum 3 consultaţii/asigurat – pentru un episod de boala – ce pot fi acordate într-un interval de maximum  60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat –
la externarea din spital
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronicemaximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat-  la externarea din spital
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic1 consultaţie per persoană asigurată – pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
6. Servicii diagnostice şi terapeuticea se vedea tabelul 3
Tabelul 2 – tarife consultații
Denumire serviciu medicalNumăr puncteValoarea minimă garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei)Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist
(lei)
Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
c1c2c3c4=c2*c3c5=c4+c4*20%
 Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani                     16.202.8           45.36           54.43
Consultaţia copilului şi adultului – cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani –  pentru specialități medicale                                 10.802.8           30.24           36.29
 Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani                     17.252.8           48.30           57.96
Consultaţia copilului şi adultului – cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani – pentru specialități chirurgicale                                 11.502.8           32.20           38.64
Tabelul 3 –  Servicii diagnostice şi terapeutice
Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapiiSpecialităţi clinice care pot efectua serviciul respectivNumăr puncteValoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei)Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei)
c1c2c3c4c5=c3*c4
    A. Proceduri diagnostice simple:xxxx
biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopiaoftalmologie, neurologie şi neurologie pediatrică numai pentru oftalmoscopie102.828
biometrieoftalmologie102.828
EKG standardcardiologie102.828
spirometriepediatrie102.828
    B. Proceduri diagnostice de complexitate medie:xxxx
determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie), astigmometrieoftalmologie202.856
tonometrie; pahimetrie corneeanăoftalmologie202.856
explorarea funcţiei binoculare (test worth, Maddox, sinoptofor), examen  pentru diplopieoftalmologie202.856
foniatrieORL202.856
audiogramă*) Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală.ORL202.856
    C. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple:xxxx
extracţie de corpi străini – conjuctivă, cornee, scleră, segment anterioroftalmologie152.842
incizia glandei lacrimale şi a sacului lacrimaloftalmologie152.842
tratamentul chirurgical al pterigionuluioftalmologie152.842
sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă;oftalmologie152.842
injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamenteoftalmologie152.842
cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionuluioftalmologie152.842
tamponament posterior şi/sau anterior ORLORL152.842
extracţie corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe;ORL152.842
aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţieORL152.842
tratament chirurgical al traumatismelor ORLORL152.842
oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermieORL152.842
tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate – plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament)dermatovenerologie, chirurgie152.842
terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10%dermatovenerologie, chirurgie generală152.842
terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi IIdermatovenerologie, chirurgie generală152.842
terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10%dermatovenerologie, chirurgie generală152.842
terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar)dermatovenerologie, chirurgie generală152.842
terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectatedermatovenerologie, chirurgie generală152.842
terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozeidermatovenerologie, chirurgie generală152.842
terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal)dermatovenerologie, chirurgie generală152.842
terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinovalchirurgie generală, ortopedie pediatrică152.842
terapia chirurgicală a hidrosadeniteichirurgie generală152.842
terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumaticchirurgie generală, ortopedie pediatrică152.842
terapia chirurgicală a granulomului ombilicalchirurgie generală152.842
terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatoriichirurgie generală152.842
tratamentul plăgilorchirurgie generală + toate specialităţile chirurgicale152.842
terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea)chirurgie pediatrică152.842
    D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe:xxxx
tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme)oftalmologie252.870
tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian,  furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematomORL252.870
electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziunedermatovenerologie, chirurgie252.870
terapia chirurgicală a flegmoanelorchirurgie252.870
terapia chirurgicală a hematomuluichirurgie252.870
    E. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple:xxxx
aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe)pediatrie, ORL72.819.6
toaleta auriculară unilateral (două proceduri)ORL72.819.6
    F. Tratamente ortopedice medicale :xxxx
tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii antebraţului,  pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falangeOrtopedie pediatrică, chirurgie generală202.856
tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei, umărului; disjuncţie acromioclaviculară; tratamentul fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital); instabilitate acutortopedie pediatrică, chirurgie generală202.856
tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei, entorsei de genunchi, fracturii de gambă cu aparat cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculareortopedie pediatrică, chirurgie generală202.856
tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţăortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică202.856
tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţăortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică202.856
tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valgortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică202.856

 

II. PACHET MINIMAL DE SERVICII
–  ACORDAT PERSOANELOR NEASIGURATE  –
Tabelul 5
DENUMIRE SERVICIU MEDICALFRECVENŢĂ/PLAFON
c1c2
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală1 consultaţie per  persoană – pentru fiecare situaţie de urgenţă
2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic1 consultaţie per persoană – pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
MEDICI – SPITAL
Sectie/Compartiment/LaboratorNume si PrenumeSpecialitateGrad ProfesionalCompetenta/Atestate
Pediatrie IIosifescu MariusPediatrieMedic Primar-Dr in Medicina
Pediatrie IIordache CristinaPediatrieMedic Specialist
Pediatrie IScoroja SimonaPediatrieMedic PrimarEcografie generala. Ecografie de sold
Pediatrie IJianu Marinela – Sef SectiePediatrieMedic Specialist
Pediatrie INedelcu Geanina RoxanaPediatrieMedic pecialist
Pediatrie IIToader Dana – Sef SectiePediatrieMedic Primar
Pediatrie IICeausescu Diana MihaelaPediatrieMedic Specialist
Pediatrie IIEnescu GeorgetaPediatrieMedic Primar
Pediatrie IIIMatei Lucian – Sef SectiePediatrieMedic PrimarManagement Sanatate
Pediatrie IIIPisla DenisaPediatrieMedic Specialist
Pediatrie IIIBlaga IulianaPediatrieMedic Specialist
Pediatrie III – CardiologieMarinescu DianaCardiologieMedic Primar
Pediatrie III – NeurologieNicolae AdinaNeurologie pediatricaMedic Specialist
Pediatrie III – NeurologieMunteanu CasandraNeurologie pediatricaMedic Specialist
Pediatrie IV-Comp.Diabet,Boli,Nutritie;Vasilescu Constanta – Sef SectiePediatrieMedic Primar
Pediatrie IVMolfea MagdalenaPediatrieMedic Primar
Pediatrie IVVintila DanielaPediatrieMedic Primar
ChirurgieTrifan Florin – Sef SectieChirurgie si ortopedie pediatricaMedic Primar
ChirurgieCebotari GhenadieChirurgie pediatricaMedic Primar
ChirurgiePatrascoiu IoanaChirurgie pediatricaMedic Specialist
ChirurgieIonescu EmanuelChirurgie si ortopedie pediatricaMedic Primar
ChirurgieNicolae ViorelChirurgie si ortopedie pediatricaMedic Primar
ChirurgiePopa EmilChirurgie si ortopedie pediatricaMedic Primar
OftalmologieVasilescu LuminitaOftalmologieMedic Primar
ATICioroiu Augustin – Sef SectieATIMedic Primar
ATINita FlorinelaATIMedic Primar
BFTMihai NicoletaBFTMedic Primar
BFTCocarla Maria LauraBFTMedic Specialist
CPUEnache Valentin – Medic sefMed.FamilieMedic SpecialistUrgente Prespitalicesti, Ecografie, Management.
CPUJevric DanaMed.FamilieMedic Primar
CPUMorlova EduardMed.GeneralaMedic SpecialistUrgente Pespitalicesti
CPUEnescu Daniela – Dir. MedicalMed.FamilieMedic SpecialistUrgente Prespitalicesti, Ecografie, Management
CPUSoveja GiorgianaMed.UrgentaMedic Specialist
CPUDurla Alina GeorgetaMed.FamilieMedic Specialist
CPUTudose CristianMed.UrgentaMedic Specialist
RadiologieCostache Mihaela Dana – Medic SefRadiologieMedic PrimarEcografie, CT, RMN.
RadiologieUrsu VladimirRadiologieMedic SpecialistEcografie, CT.
RadiologieCheptene IgorRadiologieMedic SpecialistEcografie, CT.
RadiologiePrundaru CristinaRadiologieMedic SpecialistEcografie, CT.
RadiologieSpaga DenisRadiologieMedic SpecialistEcografie
Lab.AnalizeStefan Larisa – Sef laboratorLab.AnalizeMedic Specialist – Dr. in Stiinte MedicaleManagement Sanatate
Lab. AnalizeMorar DenizaLab. AnalizeMedic Primar
Lab.AnalizeCaba CorinaLab.AnalizeMedic Primar
Compartiment ORLVoinicu LucianORLMedic Primar
Compartiment ORLMitrache ConstantinaORLMedic Specialist
Comp.DermatovenerologieCretu LuminitaPediatrieMedic Primar
Comp.DermatovenerologieIliescu Daniela AdinaPediatrieMedic Primar
Compartiment OftalmologieVasilescu LuminitaOftalmologieMedic Primar
CSMPunga Simona – Sef CSMPshiatrieMedic Specialist
CSMIsbasescu FlorentinaNeurologieMedic Specialist
StomatologieSmarandoiu VirginiaStomatologieMedic Primar
StomatologiePopescu SimonaStomatologieMedic PrimarPedodontie/Radiodiagnostic/Implantologie

 

 

ALT PERSONAL SUPERIOR, ALTUL DECÂT MEDICI

Sectie/Compartiment/LaboratorNume si PrenumeSpecialitatea
FarmacieManu Mariana-Farmacist DiriginteFarmacist PR.
CSMParaschiv ClaudiaPsiholog PR.
BFTMarta GheorgheProfesor CFM PR.
BFTFilipescu ViorelKinetoterapeut PR.
BFTNicolau MihaelaFiziokinetoterapeut PR.
BFTMatei Arina NicoletaKinetoterapeut PR.
Laborator AnalizeCaraveteanu LauraChimist Specialist
Laborator AnalizeDanescu GeorgetaChimist Principal
Laborator AnalizeMinca RoxanaChimist
Laborator AnalizeNiculescu NicoletaBiolog
Laborator AnalizeBarbu AdelinaBiolog
Laborator AnalizeGheorghe StefaniaBiolog
Asistenta SocialaChirciu MihaelaAsistent Social PR
Asistenta SocialaReceanu GratielaAsistent Social PR
Taxe și tarife servicii 2019-2020
Consum medicamente 2020
Consum medicamente 2019
Consum medicamente 2017-2018
Consum medicamente 2015-2016
Consum medicamente 2013-2014
Consum antibiotice noiembrie 2020
Consum antibiotice octombrie 2020
Consum antibiotice septembrie 2020
Consum antibiotice decembrie 2019
Consum antibiotice octombrie-noiembrie 2019
Consum antibiotice septembrie 2019
Consum antibiotice august 2019
Consum antibiotice iulie 2019
Consum antibiotice iunie 2019
Consum antibiotice mai 2019
Consum antibiotice aprilie 2019
Consum antibiotice martie 2019
Consum antibiotice februarie 2019
Consum antibiotice ianuarie 2019
Consum antibiotice de rezerva 2018
Consum antibiotice 2018
Trimestrul IV 2019
Trimestrul III 2019
Semestrul I 2019
Trimestrul II 2019
Trimestrul I 2019
Anul 2018