Pachetul de servicii medicale de bază pentru asistență medicală spitalicească contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Argeș

 

1. Serviciile spitalicești sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală, paliative și cuprind: consultații medicale de specialitate, investigații, tratamente medicale
și/sau chirurgicale, îngrijire, medicație, monitorizare și supraveghere, cazare și masă.
2. În funcție de durata de spitalizare, asistența medicală spitalicească se acordă în regim de:
a) spitalizare continuă cu o durată peste 24 ore;
b) spitalizare de zi cu o durată de maximum 12 ore.
3. Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic și se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
a) urgențe medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau care au acest potențial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
b)afecțiuni pentru care diagnosticul și/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.
4. Factorii de care trebuie să se țină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă sunt:
a) severitatea semnelor și simptomelor prezentate de pacient;
b) predictibilitatea medicală a unei evoluții negative, nedorite a pacientului;
c) nevoia pentru și disponibilitatea analizelor/investigațiilor diagnostice;
d) epuizarea resurselor diagnostice și terapeutice în celelalte domenii de asistență medicală.
5. Pacienții care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programați pentru internare, în funcție de afecțiune și de gravitatea semnelor și simptomelor prezentate și de disponibilitatea serviciilor unității spitalicești solicitate.
6. Prevenirea spitalizărilor continue considerate evitabile se va realiza prin diagnosticare precoce, abordare, tratament și monitorizare, respectiv supraveghere corespunzătoare, în ambulator și în spitalizarea de zi, după caz.
7. Lista diagnosticelor principale considerate spitalizări continue evitabile și criteriile specifice aferente diminuării/eliminării acestora din spitalizarea continuă se detaliază în norme.
8. Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic și se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
a) urgențe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condițiile stabilite în norme;
b) diagnosticul și/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.
9. Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectuează în regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat și/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reacții adverse sau risc de urgență pe timpul efectuării lor sau corelate cu starea de sănătate a pacientului, impunând supraveghere medicală care nu poate fi efectuată în ambulatoriu.
10. Afecțiunile care pot fi diagnosticate și tratate în regim de spitalizare de zi:
a) afecțiunile prevăzute în norme;
b) instalarea de gastrostome sau jejunostome percutane pentru administrarea nutriției enterale;
c) proceduri specifice de terapia durerii, conform normelor;
d) instalarea de catetere intravenoase pentru utilizare îndelungată, tunelizate și/sau cu cameră implantabilă pentru diverse metode terapeutice, conform normelor;
e) afecțiuni care necesită administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experți constituite la nivelul CNAS.
11. Serviciile medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă și de zi se acordă pe baza biletului de internare eliberat de:
a) medicul de familie;
b) medicul de specialitate din unitățile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare;
c) medicii din unitățile de asistență medico-socială;
d) medicii din centrele de dializă private aflate în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate;
e) medicii care îşi desfășoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală și staționar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și care se află în structura spitalelor ca unități fără personalitate juridică;
f) medicii de medicina muncii.
12. Nu se solicită bilet de internare în următoarele situații:
a) urgențe medico-chirurgicale;
b) cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordată de medicii din ambulatoriul integrat;
c) transferul intraspitalicesc în situația în care se schimbă tipul de îngrijire;
d) transferul interspitalicesc;
e) pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/ Confederației Elvețiene beneficiază de servicii medicale spitalicești programate și acordate cu autorizarea prealabilă a instituțiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/ Confederației Elvețiene, respectiv de servicii medicale spitalicești acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/ Confederației Elvețiene, precum și serviciile medicale spitalicești pentru pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care au dreptul și beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA
MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE
PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice – analize de laborator
Nr. Crt. Cod Denumirea
analizei de laborator
Tarif
decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
Hematologie
1. 2,6001 Hemoleucogramă
completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare
eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare
trombocite, formulă
leucocitară, indici eritrocitari*1)
14,01
2. 2,6002 Numărătoare
reticulocite
5,62
3. 2,6003 Examen
citologic al frotiului sanguin*3)
18,62
4. 2.6040 VSH*1) 2,63
5. 2,60501 Determinare
la gravidă a grupului sanguin ABO*1)
7,54
6. 2,60502 Determinare
la gravidă a grupului sanguin Rh*1)
7,88
7. 2,6059 Anticorpi
specifici anti Rh la gravidă
7,54
8. 2,6101 Timp
Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio)
14,68
9. 2,6102 APTT 12,30
10. 2,6103 Fibrinogenemie*1) 13,68
Biochimie
– serică şi urinară
11. 2,1002 Proteine
totale serice*1)
7,04
12. 2,1003 Electroforeza
proteinelor serice*1)
15,20
13. 2,10063 Feritină
serică*1)
40,00
14. 2,1011 Uree
serică*1)
5,86
15. 2,1012 Acid
uric seric*1)
5,86
16. 2,1014 Creatinină
serică*1), **)
5,92
17. 2,1015 Bilirubină
totală*1)
5,86
18. 2,1016 Bilirubină
directă*1)
5,86
19. 2.1020 Glicemie*1) 5,74
20. 2,10303 Colesterol
seric total*1)
5,74
21. 2,10304 HDL
colesterol*1)
8,19
22. 2,10305 LDL
colesterol*1)
7,69
23. 2,10306 Trigliceride
serice*1)
7,04
24. 2,10402 TGP*1) 5,86
25. 2,10403 TGO*1) 5,83
26. 2,10404 Creatinkinaza
CK *1)
10,00
27. 2,10406 Gama
GT*1)
7,99
28. 2,10409 Fosfatază
alcalină*1)
7,79
29. 2.10500 Sodiu
seric*1)
10,00
30. 2,10501 Potasiu
seric*1)
11,00
31. 2,10503 Calciu
seric total*1)
5,37
32. 2,10504 Calciu
ionic seric*1)
7,88
33. 2,10505 Magneziemie*1) 5,37
34. 2,10506 Sideremie*1) 7,10
35. 2,10507 Fosfor
(fosfat seric)*9)
13,00
36. 2.2600 Examen
complet de urină (sumar + sediment) *1)
9,34
37. 2,2604 Dozare
proteine urinare*1)
5,37
38. 2,2612 Microalbuminuria
(albumină urinară) *8)
22,00
39. 2,2622 Dozare
glucoză urinară*1)
5,37
40. 2,2623 Creatinină
urinară *8)
8,00
Imunologie
şi imunochimie
41. 2.2500 TSH*1) 20,50
42. 2,2502 FT4*1) 20,83
43. 2,2507 Parathormonul
seric (PTH)
43,00
44. 2,2509 Hormonul
foliculinostimulant FSH
23,82
45. 2.2510 Hormonul
luteinizant (LH)
23,82
46. 2,2514 Cortizol 27,87
47. 2,2521 Testosteron 30,10
48. 2,2522 Estradiol 23,82
49. 2,2523 Progesteron 25,31
50. 2,2525 Prolactină 25,31
51. 2,327091 Anti-HAV
IgM*2)
40,98
52. 2,327092 Ag
HBs*1)
31,15
53. 2,327093 Anticorpi
Anti HCV *1)
64,90
54. 2.32710 Testare
HIV la gravidă*1)
33,29
55. 2.40000 ASLO*1) 11,48
56. 2.40010 VDRL*1) sau RPR*1) 5,49
57. 2,40013 Confirmare TPHA*4) 12,29
58. 2,40203 Antigen Helicobacter Pylori*1) 40,00
59. 2,430011 Complement
seric C3
10,84
60. 2,430012 Complement
seric C4
10,84
61. 2.43010 IgG
seric
14,77
62. 2,43011 IgA
seric
14,77
63. 2,43012 IgM
seric
15,10
64. 2,43014 IgE
seric
14,29
65. 2,40053 Proteina
C reactivă*1)
10,67
66. 2.43040 Factor
reumatoid
9,34
67. 2,43044 ATPO 39,00
68. 2,43135 PSA*1) 23,07
69. 2,43136 free
PSA*6)
23,61
Microbiologie
Exudat
faringian
70. 2,3025 Examen
bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat,
cultură şi identificare bacteriană*1)
15,29
71. 2,50102 Examen
fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat,
cultură şi identificare fungică*1)
15,29
Examen
urină
72. 2.3100 Urocultură*1)
– Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare
bacteriană
15,29
Examene
materii fecale
73. 2,3062 Coprocultură*1)
– Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare
bacteriană
15,29
74. 2.50120_1 Examen
micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi colorat,
cultură şi identificare fungică *1)
15,29
75. 2.5100 Examen
coproparazitologic*1)
12,46
76. 2.2701 Depistare
hemoragii oculte*1)
25,00
Examene
din secreţii vaginale
77. 2.3074 Examene
din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat,
cultură şi identificare bacteriană*1)
15,29
78. 2.50114 Examene
din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat,
cultură şi identificare fungică *1)
15,29
Examene
din secreţii uretrale
79. 2.3080 Examene
din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat,
cultură şi identificare bacteriană *1)
15,29
80. 2.50115 Examene
din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare
fungică *1)
15,29
Examene
din secreţii otice
81. 2.3050 Examen
bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi
identificare bacteriană *1)
15,29
82. 2.50119 Examen
fungic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat,
cultură şi identificare fungică*1)
15,29
Examene
din secreţii nazale
83. 2.3022 Examen
bacteriologic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi
colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
15,29
84. 2.50103 Examen
fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat,
cultură şi identificare fungică*1)
15,29
Examene
din secreţii conjunctivale
85. 2.3040 Examen
bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ
şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
15,29
86. 250110 Examen
fungic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi
colorat, cultură şi identificare fungică *1)
15,29
Examene
din colecţie purulentă
87. 25032 Examen
bacteriologic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ
şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
15,29
88. 2.50120_2 Examen
fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi
colorat, cultură şi identificare fungică
15,29
Testarea
sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi
antifungice
89. 2.313 Antibiogramă*5) 12,23
90. 2.502 Antifungigramă*5) 14,55
Examinări
histopatologice citologice şi imunohistochimice
91. 2.9021_1 Examen
histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri) *7)
130
92. 2.9021_2 Examen
histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri) *7)
250
93. 2.9010_1 Examen
histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1
– 3 blocuri) *7)
160
94. 2.9010_2 Examen
histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4
– 6 blocuri) *7)
280
95. 2.9030 Teste
imunohistochimice*)
200
lei/set
96. 2.9022 Citodiagnostic
spută prin incluzii la parafină
(1 – 3 blocuri)
100
97. 2.9160 Examen
citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1)
40
98. 2.9025 Citodiagnostic
lichid de puncţie
80
NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1 – 4 teste
şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea
medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi
hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe
răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când
apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.
**) Laboratoarele înscriu pe
buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare
(eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice,
pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru
investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat –
management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în
care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz,
nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF),
investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de
sănătate.
*1) Investigaţii paraclinice
ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu
competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract
cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de
îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.
*2) Investigaţii paraclinice
ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide
şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se decontează numai
dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu
studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în
care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri,
fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe
răspunderea medicului de laborator.
*4) Se decontează numai în
cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea
medicului de familie sau a medicului de specialitate din
specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de
laborator.
*5) Se decontează numai în
cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea
medicului de familie sau de specialitate din specialităţile
clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o
antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din
culturile pozitive identificate.
*6) Se recomandă pentru
bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate
din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de
către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul
diferenţial al cancerului de prostată. Această
investigaţie se decontează şi fără recomandarea
medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru
valori determinate ale PSA cuprinse între 4 – 10 nanograme/ml sau între 4 –
10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.
*7) Tariful cuprinde bloc inclus
la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi
diagnostic histopatologic.
*8) Investigaţii paraclinice
ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au
evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice
management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm
bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC)
şi boală cronică de rinichi, după caz.
*9) Investigaţii paraclinice
ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de
vârstă 2 – 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale
preventive.
NOTA 2: Pentru culturile
bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului:
examene microscopice, cultură şi identificare.
NOTA 3: Toate examinările
histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor
imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se
efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate
din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim
6 blocuri.

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA
MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE
PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie – imagistică
medicală şi medicină nucleară
Nr. crt. Denumire
examinare radiologică/imagistică medicală/medicină
nucleară
Tarif decontat
de casa de asigurări de sănătate (lei)
I. Radiologie – Imagistică
medicală
A. Investigaţii
convenţionale
1. Investigaţii cu radiaţii
ionizante
1 Examen
radiologic cranian standard*1)
18
2 Examen
radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale
feţei*1)
30
3 Examen
radiologic părţi schelet în 2 planuri*1)
35
4 Radiografie
de membre*1):
a) Braţ 35
b) Cot 35
c) Antebraţ 35
d) Pumn 35
e) Mână 35
f) Şold 35
g) Coapsă 35
h) Genunchi 35
i) Gambă 35
j) Gleznă 35
k) Picior 35
l) Calcaneu 35
5. Examen
radiologic articulaţii sacro-iliace*1)
35
6. Examen
radiologic centură scapulară*1)
23
7. Examen
radiologic coloană vertebrală/segment*1)
35
8. Examen
radiologic torace ansamblu*1)
32
9. Examen
radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen
radiologic torace şi organe toracice*1)
32
10. Examen
radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1)
32
11. Examen
radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu
substanţă de contrast*1)
56
12. Examen
radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu
substanţă de contrast*1)
82
13. Examen
radiologic colon dublu contrast
100
14. Examen
radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare
70
15. Examen
radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de
contrast
220
16. Sialografia,
galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast
200
2. Investigaţii neiradiante
17. Ecografie
generală (abdomen + pelvis) *1)
60
18. Ecografie
abdomen*1)
40
19. Ecografie
pelvis*1)
30
20. Ecografie
ganglionară
30
21. Ecografie transfontanelară 40
22. Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi*2) 25
B. Investigaţii de înaltă
performanţă
23. CT
craniu nativ
120
24. CT buco-maxilo-facial nativ 150
25. CT regiune gât nativ 130
26 CT regiune toracică nativ 175
27. CT abdomen nativ 175
28. CT pelvis nativ 175
29. CT coloană vertebrală nativ/segment 60
30. CT membre nativ/membru 60
31. CT mastoida 150
32. CT sinusuri 150
33. CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast 375
34. CT hipofiză cu substanță de contrast 375
35. CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast 400
36. CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast 375
37. CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast 450
38. CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 400
39. CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 400
40. CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment 400
41. CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/membru 180
42. CT ureche internă 375
43. Uro CT 400
44. Angiografie CT membre 400
45. Angiografie CT craniu 400
46. Angiografie CT regiune cervicală 400
47. Angiografie CT torace 400
48. Angiografie CT abdomen 400
49. Angiografie CT pelvis 400
50. RMN cranio-cerebral nativ 450
51. RMN sinusuri 450
52. RMN torace nativ 450
53. RMN gât nativ 450
54. RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ 450
55. RMN abdominal nativ 450
56. RMN pelvin nativ 450
57. RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) 450
58. RMN umăr nativ 450
59. RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast 700
60. RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast 700
61. RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast 700
62. RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast 700
63. RMN regiuni coloană vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ şi cu substanţă de contrast 700
64. RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast 700
65. RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast 700
66. RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de contrast 700
67. RMN hipofiză cu substanță de contrast 700
68. Uro RMN cu substanţă de contrast 850
69. Angiografia RMN trunchiuri supraaortice 400
70. Angiografia RMN artere renale sau aortă 400
71. Angiografie RMN /segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.) 600
72. Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast 400
73. RMN abdominal cu substanță de contrast și colangio RMN 800
74. Colangio RMN 300
75. RMN sani nativ 450
76. RMN sani nativ si cu substanta de contrast 700
NOTA 1:
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
*2) Ecografie de organ – renală poate fi recomandată de medicii de familie numai pentru boala cronică de rinichi, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz.
NOTA 2: Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt
incluse în tarife.
MEDICI – SPITAL
Sectie/Compartiment/Laborator Nume si Prenume Specialitate Grad Profesional Competenta/Atestate
Pediatrie I Iosifescu Marius Pediatrie Medic Primar-Dr in Medicina
Pediatrie I Iordache Cristina – Sef Sectie Pediatrie Medic Specialist
Pediatrie I Scoroja Simona Pediatrie Medic Primar
Pediatrie I Jianu Marinela Pediatrie Medic Specialist
Pediatrie II Ceausescu Diana Mihaela – Sef Sectie Pediatrie Medic Primar
Pediatrie II Toader Dana Pediatrie Medic Primar
Pediatrie II Nedelcu Andreea Pediatrie Medic Specialist
Pediatrie II Enescu Georgeta Pediatrie Medic Primar
Pediatrie III Matei Lucian – Sef Sectie Pediatrie Medic Primar
Pediatrie III Lapusescu Georgiana Pediatrie Medic Specialist
Pediatrie III Grigorita Iuliana Pediatrie Medic Specialist
Pediatrie III – Cardiologie Marinescu Diana Cardiologie Medic Primar
Neurologie Nicolae Adina Neurologie pediatrica Medic Specialist
Compartiment Recuperare Neuromotorie Munteanu Casandra Neurologie  pediatrica Medic Specialist
Pediatrie IV-Comp.Diabet,Boli,Nutritie; Vasilescu Constanta – Sef Sectie Pediatrie Medic Primar
Pediatrie IV Nedelcu Geanina Pediatrie Medic Specialist
Pediatrie IV Pisla Denisa Pediatrie  Medic Specialist
Pediatrie IV Stanica Renata Pediatrie Medic Specialist
Oftalmologie Vasilescu Luminita Oftalmologie Medic Primar
Chirurgie Trifan Florin – Sef Sectie Chirurgie si ortopedie pediatrica Medic Primar
Chirurgie Cebotari Ghenadie Chirurgie pediatrica Medic Primar
Chirurgie Gavrilescu Ioana Chirurgie pediatrica Medic Specialist
Chirurgie Ionescu Emanuel Chirurgie si ortopedie pediatrica Medic Primar
Chirurgie Nicolae Viorel Chirurgie si ortopedie pediatrica Medic Primar
Chirurgie Popa Emil Chirurgie si ortopedie pediatrica Medic Primar
Chirurgie Firu Daniel Ortopedie pediatrica Medic Specialist
Chirurgie Cindea Ciprian Ortopedie pediatrica Medic Specialist
Chirurgie Onila Marius Alexandru Ortopedie pediatrica Medic Specialist
ATI Paun Constantin ATI Medic Primar
BFT Mihai Nicoleta BFT Medic Primar
BFT Cocarla Maria Laura BFT Medic Specialist
CPU Enache Valentin – Medic sef Med.Familie Medic Specialist
CPU Morlova Eduard Med.Generala Medic Specialist
CPU Jevric Dana Med.Familie Medic Primar
CPU Enescu Daniela – Dir. Medical Med.Familie Medic Specialist
CPU Ionescu Tudor Med. Urgenta Medic Specialist
CPU Soveja Giorgiana Med.Urgenta Medic Specialist
CPU Durla Alina Georgeta Med.Familie Medic Specialist
CPU Tudose Cristian Med.Urgenta Medic Specialist
CPU Pavlovici Alexandra Med. Urgenta Medic Specialist
CPU Cernatescu Elena Med. Urgent Medic Specialist
Radiologie Costache Mihaela Dana – Medic Sef Radiologie Medic Primar
Radiologie Ursu Vladimir Radiologie Medic Specialist
Radiologie Cheptene Igor Radiologie Medic Specialist
Radiologie Prundaru Cristina Radiologie Medic Specialist
Radiologie Spaga Denis Radiologie Medic Specialist
Lab.Analize Stefan Larisa – Sef laborator Lab.Analize Medic Specialist – Dr. in Stiinte Medicale
Lab. Analize Morar Deniza Lab. Analize Medic Primar
Lab.Analize Panescu Caba Corina Lab.Analize Medic Primar
Compartiment ORL Voinicu Lucian ORL Medic Primar
Compartiment ORL Burada Constantina ORL Medic Specialist
Compartiment ORL Dumitrescu Anemona ORL Medic Specialist
Comp.Dermatovenerologie Cretu Luminita Pediatrie Medic Primar
Comp.Dermatovenerologie Iliescu Daniela Adina Pediatrie Medic Primar
Compartiment Oftalmologie Vasilescu Luminita Oftalmologie Medic Primar
CSM Punga Simona – Sef CSM Pshiatrie Medic Specialist
CSM Isbasescu Florentina Neurologie Medic Specialist
CSM Tocaci Georgiana Psihiatrie Medic Primar
Stomatologie Smarandoiu Virginia Stomatologie Medic Primar
Stomatologie Popescu Simona Stomatologie Medic Primar

 

 

ALT PERSONAL SUPERIOR, ALTUL DECÂT MEDICI

Sectie/Compartiment/Laborator Nume si Prenume Specialitatea
Farmacie Manu Mariana-Farmacist Pr. cu gestiune Farmacist PR.
CSM Paraschiv Claudia Psiholog PR.
BFT Marta Gheorghe Profesor CFM PR.
BFT Filipescu Viorel Kinetoterapeut PR.
BFT Nicolau Mihaela Fiziokinetoterapeut PR.
BFT Matei Arina Nicoleta Kinetoterapeut PR.
BFT Tudosie Luciana Loredana Kinetoterapeut PR.
Laborator Analize Caraveteanu Laura Chimist Principal
Laborator Analize Danescu Georgeta Chimist Principal
Laborator Analize Minca Roxana Chimist Principal
Laborator Analize Niculescu Nicoleta Biolog Specialist
Laborator Analize Barbu Adelina Biolog
Laborator Analize Gheorghe Stefania Biolog Principal
Asistenta Sociala Chirciu Mihaela Asistent Social PR
Asistenta Sociala Receanu Gratiela Asistent Social PR
Taxe și tarife servicii 2022
Taxe și tarife servicii 2019-2020
Consum medicamente 2022
Consum medicamente 2021
Consum medicamente 2020
Consum medicamente 2019
Consum medicamente 2017-2018
Consum medicamente 2015-2016
Consum medicamente 2013-2014
Consum antibiotice ianuarie - iulie 2022
Consum antibiotice decembrie 2021
Consum antibiotice noiembrie 2021
Consum antibiotice mai - octombrie 2021
Consum antibiotice aprilie 2021
Consum antibiotice martie 2021
Consum antibiotice decembrie 2020 - februarie 2021
Consum antibiotice noiembrie 2020
Consum antibiotice octombrie 2020
Consum antibiotice septembrie 2020
Consum antibiotice decembrie 2019
Consum antibiotice octombrie-noiembrie 2019
Consum antibiotice septembrie 2019
Consum antibiotice august 2019
Consum antibiotice iulie 2019
Consum antibiotice iunie 2019
Consum antibiotice mai 2019
Consum antibiotice aprilie 2019
Consum antibiotice martie 2019
Consum antibiotice februarie 2019
Consum antibiotice ianuarie 2019
Consum antibiotice de rezerva 2018
Consum antibiotice 2018
Semestrul I 2022
An 2021
Semestrul II 2021
Semestrul I 2021
Trimestrul I 2021
Trimestrul I - IV 2020
Trimestrul IV 2019
Trimestrul III 2019
Semestrul I 2019
Trimestrul II 2019
Trimestrul I 2019
Anul 2018