Pachetul de servicii medicale de bază pentru asistență medicală spitalicească contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Argeș

 

1. Serviciile spitalicești sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală, paliative și cuprind: consultații medicale de specialitate, investigații, tratamente medicale
și/sau chirurgicale, îngrijire, medicație, monitorizare și supraveghere, cazare și masă.
2. În funcție de durata de spitalizare, asistența medicală spitalicească se acordă în regim de:
a) spitalizare continuă cu o durată peste 24 ore;
b) spitalizare de zi cu o durată de maximum 12 ore.
3. Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic și se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
a) urgențe medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau care au acest potențial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
b)afecțiuni pentru care diagnosticul și/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.
4. Factorii de care trebuie să se țină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă sunt:
a) severitatea semnelor și simptomelor prezentate de pacient;
b) predictibilitatea medicală a unei evoluții negative, nedorite a pacientului;
c) nevoia pentru și disponibilitatea analizelor/investigațiilor diagnostice;
d) epuizarea resurselor diagnostice și terapeutice în celelalte domenii de asistență medicală.
5. Pacienții care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programați pentru internare, în funcție de afecțiune și de gravitatea semnelor și simptomelor prezentate și de disponibilitatea serviciilor unității spitalicești solicitate.
6. Prevenirea spitalizărilor continue considerate evitabile se va realiza prin diagnosticare precoce, abordare, tratament și monitorizare, respectiv supraveghere corespunzătoare, în ambulator și în spitalizarea de zi, după caz.
7. Lista diagnosticelor principale considerate spitalizări continue evitabile și criteriile specifice aferente diminuării/eliminării acestora din spitalizarea continuă se detaliază în norme.
8. Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic și se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
a) urgențe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condițiile stabilite în norme;
b) diagnosticul și/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.
9. Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectuează în regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat și/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reacții adverse sau risc de urgență pe timpul efectuării lor sau corelate cu starea de sănătate a pacientului, impunând supraveghere medicală care nu poate fi efectuată în ambulatoriu.
10. Afecțiunile care pot fi diagnosticate și tratate în regim de spitalizare de zi:
a) afecțiunile prevăzute în norme;
b) instalarea de gastrostome sau jejunostome percutane pentru administrarea nutriției enterale;
c) proceduri specifice de terapia durerii, conform normelor;
d) instalarea de catetere intravenoase pentru utilizare îndelungată, tunelizate și/sau cu cameră implantabilă pentru diverse metode terapeutice, conform normelor;
e) afecțiuni care necesită administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experți constituite la nivelul CNAS.
11. Serviciile medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă și de zi se acordă pe baza biletului de internare eliberat de:
a) medicul de familie;
b) medicul de specialitate din unitățile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare;
c) medicii din unitățile de asistență medico-socială;
d) medicii din centrele de dializă private aflate în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate;
e) medicii care îşi desfășoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală și staționar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și care se află în structura spitalelor ca unități fără personalitate juridică;
f) medicii de medicina muncii.
12. Nu se solicită bilet de internare în următoarele situații:
a) urgențe medico-chirurgicale;
b) cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordată de medicii din ambulatoriul integrat;
c) transferul intraspitalicesc în situația în care se schimbă tipul de îngrijire;
d) transferul interspitalicesc;
e) pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/ Confederației Elvețiene beneficiază de servicii medicale spitalicești programate și acordate cu autorizarea prealabilă a instituțiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/ Confederației Elvețiene, respectiv de servicii medicale spitalicești acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/ Confederației Elvețiene, precum și serviciile medicale spitalicești pentru pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care au dreptul și beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.

ASISTENȚĂ MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
I. PACHET DE SERVICII DE BAZĂ
–  ACORDAT PERSOANELOR ASIGURATE  –
Tabel 1
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON
c1 c2
1.  Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani – pentru fiecare situaţie de urgenţă
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani –  pentru fiecare situaţie de urgenţă
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice maximum 3 consultaţii/asigurat – pentru un episod de boala – ce pot fi acordate într-un interval de maximum  60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat –
la externarea din spital
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat-  la externarea din spital
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic 1 consultaţie per persoană asigurată – pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
6. Servicii diagnostice şi terapeutice a se vedea tabelul 3
Tabelul 2 – tarife consultații
Denumire serviciu medical Număr puncte Valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist
(lei)
Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
c1 c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*20%
 Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani                      16.20 2.8            45.36            54.43
Consultaţia copilului şi adultului – cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani –  pentru specialități medicale                                  10.80 2.8            30.24            36.29
 Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani                      17.25 2.8            48.30            57.96
Consultaţia copilului şi adultului – cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani – pentru specialități chirurgicale                                  11.50 2.8            32.20            38.64
Tabelul 3 –  Servicii diagnostice şi terapeutice
Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv Număr puncte Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei)
c1 c2 c3 c4 c5=c3*c4
    A. Proceduri diagnostice simple: x x x x
biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia oftalmologie, neurologie şi neurologie pediatrică numai pentru oftalmoscopie 10 2.8 28
biometrie oftalmologie 10 2.8 28
EKG standard cardiologie 10 2.8 28
spirometrie pediatrie 10 2.8 28
    B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: x x x x
determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie), astigmometrie oftalmologie 20 2.8 56
tonometrie; pahimetrie corneeană oftalmologie 20 2.8 56
explorarea funcţiei binoculare (test worth, Maddox, sinoptofor), examen  pentru diplopie oftalmologie 20 2.8 56
foniatrie ORL 20 2.8 56
audiogramă*) Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală. ORL 20 2.8 56
    C. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple: x x x x
extracţie de corpi străini – conjuctivă, cornee, scleră, segment anterior oftalmologie 15 2.8 42
incizia glandei lacrimale şi a sacului lacrimal oftalmologie 15 2.8 42
tratamentul chirurgical al pterigionului oftalmologie 15 2.8 42
sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă; oftalmologie 15 2.8 42
injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamente oftalmologie 15 2.8 42
cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului oftalmologie 15 2.8 42
tamponament posterior şi/sau anterior ORL ORL 15 2.8 42
extracţie corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe; ORL 15 2.8 42
aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie ORL 15 2.8 42
tratament chirurgical al traumatismelor ORL ORL 15 2.8 42
oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie ORL 15 2.8 42
tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate – plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) dermatovenerologie, chirurgie 15 2.8 42
terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% dermatovenerologie, chirurgie generală 15 2.8 42
terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II dermatovenerologie, chirurgie generală 15 2.8 42
terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% dermatovenerologie, chirurgie generală 15 2.8 42
terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar) dermatovenerologie, chirurgie generală 15 2.8 42
terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate dermatovenerologie, chirurgie generală 15 2.8 42
terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei dermatovenerologie, chirurgie generală 15 2.8 42
terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal) dermatovenerologie, chirurgie generală 15 2.8 42
terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval chirurgie generală, ortopedie pediatrică 15 2.8 42
terapia chirurgicală a hidrosadenitei chirurgie generală 15 2.8 42
terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic chirurgie generală, ortopedie pediatrică 15 2.8 42
terapia chirurgicală a granulomului ombilical chirurgie generală 15 2.8 42
terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii chirurgie generală 15 2.8 42
tratamentul plăgilor chirurgie generală + toate specialităţile chirurgicale 15 2.8 42
terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea) chirurgie pediatrică 15 2.8 42
    D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe: x x x x
tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme) oftalmologie 25 2.8 70
tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian,  furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom ORL 25 2.8 70
electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune dermatovenerologie, chirurgie 25 2.8 70
terapia chirurgicală a flegmoanelor chirurgie 25 2.8 70
terapia chirurgicală a hematomului chirurgie 25 2.8 70
    E. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: x x x x
aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe) pediatrie, ORL 7 2.8 19.6
toaleta auriculară unilateral (două proceduri) ORL 7 2.8 19.6
    F. Tratamente ortopedice medicale : x x x x
tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii antebraţului,  pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange Ortopedie pediatrică, chirurgie generală 20 2.8 56
tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei, umărului; disjuncţie acromioclaviculară; tratamentul fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital); instabilitate acut ortopedie pediatrică, chirurgie generală 20 2.8 56
tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei, entorsei de genunchi, fracturii de gambă cu aparat cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare ortopedie pediatrică, chirurgie generală 20 2.8 56
tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică 20 2.8 56
tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică 20 2.8 56
tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică 20 2.8 56

 

II. PACHET MINIMAL DE SERVICII
–  ACORDAT PERSOANELOR NEASIGURATE  –
Tabelul 5
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON
c1 c2
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 1 consultaţie per  persoană – pentru fiecare situaţie de urgenţă
2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic 1 consultaţie per persoană – pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
MEDICI – SPITAL
Sectie/Compartiment/Laborator Nume si Prenume Specialitate Grad Profesional Competenta/Atestate
Pediatrie I Iosifescu Marius Pediatrie Medic Primar-Dr in Medicina
Pediatrie I Iordache Cristina Pediatrie Medic Specialist
Pediatrie I Scoroja Simona Pediatrie Medic Primar Ecografie generala. Ecografie de sold
Pediatrie I Jianu Marinela – Sef Sectie Pediatrie Medic Specialist
Pediatrie I Nedelcu Geanina Roxana Pediatrie Medic pecialist
Pediatrie II Toader Dana – Sef Sectie Pediatrie Medic Primar
Pediatrie II Ceausescu Diana Mihaela Pediatrie Medic Specialist
Pediatrie II Enescu Georgeta Pediatrie Medic Primar
Pediatrie III Matei Lucian – Sef Sectie Pediatrie Medic Primar Management Sanatate
Pediatrie III Pisla Denisa Pediatrie Medic Specialist
Pediatrie III Blaga Iuliana Pediatrie Medic Specialist
Pediatrie III – Cardiologie Marinescu Diana Cardiologie Medic Primar
Pediatrie III – Neurologie Nicolae Adina Neurologie pediatrica Medic Specialist
Pediatrie III – Neurologie Munteanu Casandra Neurologie pediatrica Medic Specialist
Pediatrie IV-Comp.Diabet,Boli,Nutritie; Vasilescu Constanta – Sef Sectie Pediatrie Medic Primar
Pediatrie IV Molfea Magdalena Pediatrie Medic Primar
Pediatrie IV Vintila Daniela Pediatrie Medic Primar
Chirurgie Trifan Florin – Sef Sectie Chirurgie si ortopedie pediatrica Medic Primar
Chirurgie Cebotari Ghenadie Chirurgie pediatrica Medic Primar
Chirurgie Patrascoiu Ioana Chirurgie pediatrica Medic Specialist
Chirurgie Ionescu Emanuel Chirurgie si ortopedie pediatrica Medic Primar
Chirurgie Nicolae Viorel Chirurgie si ortopedie pediatrica Medic Primar
Chirurgie Popa Emil Chirurgie si ortopedie pediatrica Medic Primar
Oftalmologie Vasilescu Luminita Oftalmologie Medic Primar
ATI Cioroiu Augustin – Sef Sectie ATI Medic Primar
ATI Nita Florinela ATI Medic Primar
BFT Mihai Nicoleta BFT Medic Primar
BFT Cocarla Maria Laura BFT Medic Specialist
CPU Enache Valentin – Medic sef Med.Familie Medic Specialist Urgente Prespitalicesti, Ecografie, Management.
CPU Jevric Dana Med.Familie Medic Primar
CPU Morlova Eduard Med.Generala Medic Specialist Urgente Pespitalicesti
CPU Enescu Daniela – Dir. Medical Med.Familie Medic Specialist Urgente Prespitalicesti, Ecografie, Management
CPU Soveja Giorgiana Med.Urgenta Medic Specialist
CPU Durla Alina Georgeta Med.Familie Medic Specialist
CPU Tudose Cristian Med.Urgenta Medic Specialist
Radiologie Costache Mihaela Dana – Medic Sef Radiologie Medic Primar Ecografie, CT, RMN.
Radiologie Ursu Vladimir Radiologie Medic Specialist Ecografie, CT.
Radiologie Cheptene Igor Radiologie Medic Specialist Ecografie, CT.
Radiologie Prundaru Cristina Radiologie Medic Specialist Ecografie, CT.
Radiologie Spaga Denis Radiologie Medic Specialist Ecografie
Lab.Analize Stefan Larisa – Sef laborator Lab.Analize Medic Specialist – Dr. in Stiinte Medicale Management Sanatate
Lab. Analize Morar Deniza Lab. Analize Medic Primar
Lab.Analize Caba Corina Lab.Analize Medic Primar
Compartiment ORL Voinicu Lucian ORL Medic Primar
Compartiment ORL Mitrache Constantina ORL Medic Specialist
Comp.Dermatovenerologie Cretu Luminita Pediatrie Medic Primar
Comp.Dermatovenerologie Iliescu Daniela Adina Pediatrie Medic Primar
Compartiment Oftalmologie Vasilescu Luminita Oftalmologie Medic Primar
CSM Punga Simona – Sef CSM Pshiatrie Medic Specialist
CSM Isbasescu Florentina Neurologie Medic Specialist
Stomatologie Smarandoiu Virginia Stomatologie Medic Primar
Stomatologie Popescu Simona Stomatologie Medic Primar Pedodontie/Radiodiagnostic/Implantologie

 

 

ALT PERSONAL SUPERIOR, ALTUL DECÂT MEDICI

Sectie/Compartiment/Laborator Nume si Prenume Specialitatea
Farmacie Manu Mariana-Farmacist Diriginte Farmacist PR.
CSM Paraschiv Claudia Psiholog PR.
BFT Marta Gheorghe Profesor CFM PR.
BFT Filipescu Viorel Kinetoterapeut PR.
BFT Nicolau Mihaela Fiziokinetoterapeut PR.
BFT Matei Arina Nicoleta Kinetoterapeut PR.
Laborator Analize Caraveteanu Laura Chimist Specialist
Laborator Analize Danescu Georgeta Chimist Principal
Laborator Analize Minca Roxana Chimist
Laborator Analize Niculescu Nicoleta Biolog
Laborator Analize Barbu Adelina Biolog
Laborator Analize Gheorghe Stefania Biolog
Asistenta Sociala Chirciu Mihaela Asistent Social PR
Asistenta Sociala Receanu Gratiela Asistent Social PR
Taxe și tarife servicii 2019-2020
Consum medicamente 2021
Consum medicamente 2020
Consum medicamente 2019
Consum medicamente 2017-2018
Consum medicamente 2015-2016
Consum medicamente 2013-2014
Consum antibiotice aprilie 2021
Consum antibiotice martie 2021
Consum antibiotice decembrie 2020 - februarie 2021
Consum antibiotice noiembrie 2020
Consum antibiotice octombrie 2020
Consum antibiotice septembrie 2020
Consum antibiotice decembrie 2019
Consum antibiotice octombrie-noiembrie 2019
Consum antibiotice septembrie 2019
Consum antibiotice august 2019
Consum antibiotice iulie 2019
Consum antibiotice iunie 2019
Consum antibiotice mai 2019
Consum antibiotice aprilie 2019
Consum antibiotice martie 2019
Consum antibiotice februarie 2019
Consum antibiotice ianuarie 2019
Consum antibiotice de rezerva 2018
Consum antibiotice 2018
Trimestrul I 2021
Trimestrul I - IV 2020
Trimestrul IV 2019
Trimestrul III 2019
Semestrul I 2019
Trimestrul II 2019
Trimestrul I 2019
Anul 2018