Pachetul de servicii medicale de bază pentru asistență medicală spitalicească contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Argeș

 

1. Serviciile spitalicești sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală, paliative și cuprind: consultații medicale de specialitate, investigații, tratamente medicale
și/sau chirurgicale, îngrijire, medicație, monitorizare și supraveghere, cazare și masă.
2. În funcție de durata de spitalizare, asistența medicală spitalicească se acordă în regim de:
a) spitalizare continuă cu o durată peste 24 ore;
b) spitalizare de zi cu o durată de maximum 12 ore.
3. Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic și se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
a) urgențe medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau care au acest potențial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
b)afecțiuni pentru care diagnosticul și/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.
4. Factorii de care trebuie să se țină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă sunt:
a) severitatea semnelor și simptomelor prezentate de pacient;
b) predictibilitatea medicală a unei evoluții negative, nedorite a pacientului;
c) nevoia pentru și disponibilitatea analizelor/investigațiilor diagnostice;
d) epuizarea resurselor diagnostice și terapeutice în celelalte domenii de asistență medicală.
5. Pacienții care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programați pentru internare, în funcție de afecțiune și de gravitatea semnelor și simptomelor prezentate și de disponibilitatea serviciilor unității spitalicești solicitate.
6. Prevenirea spitalizărilor continue considerate evitabile se va realiza prin diagnosticare precoce, abordare, tratament și monitorizare, respectiv supraveghere corespunzătoare, în ambulator și în spitalizarea de zi, după caz.
7. Lista diagnosticelor principale considerate spitalizări continue evitabile și criteriile specifice aferente diminuării/eliminării acestora din spitalizarea continuă se detaliază în norme.
8. Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic și se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
a) urgențe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condițiile stabilite în norme;
b) diagnosticul și/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.
9. Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectuează în regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat și/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reacții adverse sau risc de urgență pe timpul efectuării lor sau corelate cu starea de sănătate a pacientului, impunând supraveghere medicală care nu poate fi efectuată în ambulatoriu.
10. Afecțiunile care pot fi diagnosticate și tratate în regim de spitalizare de zi:
a) afecțiunile prevăzute în norme;
b) instalarea de gastrostome sau jejunostome percutane pentru administrarea nutriției enterale;
c) proceduri specifice de terapia durerii, conform normelor;
d) instalarea de catetere intravenoase pentru utilizare îndelungată, tunelizate și/sau cu cameră implantabilă pentru diverse metode terapeutice, conform normelor;
e) afecțiuni care necesită administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experți constituite la nivelul CNAS.
11. Serviciile medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă și de zi se acordă pe baza biletului de internare eliberat de:
a) medicul de familie;
b) medicul de specialitate din unitățile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare;
c) medicii din unitățile de asistență medico-socială;
d) medicii din centrele de dializă private aflate în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate;
e) medicii care îşi desfășoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală și staționar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și care se află în structura spitalelor ca unități fără personalitate juridică;
f) medicii de medicina muncii.
12. Nu se solicită bilet de internare în următoarele situații:
a) urgențe medico-chirurgicale;
b) cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordată de medicii din ambulatoriul integrat;
c) transferul intraspitalicesc în situația în care se schimbă tipul de îngrijire;
d) transferul interspitalicesc;
e) pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/ Confederației Elvețiene beneficiază de servicii medicale spitalicești programate și acordate cu autorizarea prealabilă a instituțiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spațiul Economic European/ Confederației Elvețiene, respectiv de servicii medicale spitalicești acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/ Confederației Elvețiene, precum și serviciile medicale spitalicești pentru pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care au dreptul și beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA
MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE
PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice – analize de laborator
Nr. Crt. Cod Denumirea
analizei de laborator
Tarif
decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
Hematologie
1. 2,6001 Hemoleucogramă
completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare
eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare
trombocite, formulă
leucocitară, indici eritrocitari*1)
14,01
2. 2,6002 Numărătoare
reticulocite
5,62
3. 2,6003 Examen
citologic al frotiului sanguin*3)
18,62
4. 2.6040 VSH*1) 2,63
5. 2,60501 Determinare
la gravidă a grupului sanguin ABO*1)
7,54
6. 2,60502 Determinare
la gravidă a grupului sanguin Rh*1)
7,88
7. 2,6059 Anticorpi
specifici anti Rh la gravidă
7,54
8. 2,6101 Timp
Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio)
14,68
9. 2,6102 APTT 12,30
10. 2,6103 Fibrinogenemie*1) 13,68
Biochimie
– serică şi urinară
11. 2,1002 Proteine
totale serice*1)
7,04
12. 2,1003 Electroforeza
proteinelor serice*1)
15,20
13. 2,10063 Feritină
serică*1)
40,00
14. 2,1011 Uree
serică*1)
5,86
15. 2,1012 Acid
uric seric*1)
5,86
16. 2,1014 Creatinină
serică*1), **)
5,92
17. 2,1015 Bilirubină
totală*1)
5,86
18. 2,1016 Bilirubină
directă*1)
5,86
19. 2.1020 Glicemie*1) 5,74
20. 2,10303 Colesterol
seric total*1)
5,74
21. 2,10304 HDL
colesterol*1)
8,19
22. 2,10305 LDL
colesterol*1)
7,69
23. 2,10306 Trigliceride
serice*1)
7,04
24. 2,10402 TGP*1) 5,86
25. 2,10403 TGO*1) 5,83
26. 2,10404 Creatinkinaza
CK *1)
10,00
27. 2,10406 Gama
GT*1)
7,99
28. 2,10409 Fosfatază
alcalină*1)
7,79
29. 2.10500 Sodiu
seric*1)
10,00
30. 2,10501 Potasiu
seric*1)
11,00
31. 2,10503 Calciu
seric total*1)
5,37
32. 2,10504 Calciu
ionic seric*1)
7,88
33. 2,10505 Magneziemie*1) 5,37
34. 2,10506 Sideremie*1) 7,10
35. 2,10507 Fosfor
(fosfat seric)*9)
13,00
36. 2.2600 Examen
complet de urină (sumar + sediment) *1)
9,34
37. 2,2604 Dozare
proteine urinare*1)
5,37
38. 2,2612 Microalbuminuria
(albumină urinară) *8)
22,00
39. 2,2622 Dozare
glucoză urinară*1)
5,37
40. 2,2623 Creatinină
urinară *8)
8,00
Imunologie
şi imunochimie
41. 2.2500 TSH*1) 20,50
42. 2,2502 FT4*1) 20,83
43. 2,2507 Parathormonul
seric (PTH)
43,00
44. 2,2509 Hormonul
foliculinostimulant FSH
23,82
45. 2.2510 Hormonul
luteinizant (LH)
23,82
46. 2,2514 Cortizol 27,87
47. 2,2521 Testosteron 30,10
48. 2,2522 Estradiol 23,82
49. 2,2523 Progesteron 25,31
50. 2,2525 Prolactină 25,31
51. 2,327091 Anti-HAV
IgM*2)
40,98
52. 2,327092 Ag
HBs*1)
31,15
53. 2,327093 Anticorpi
Anti HCV *1)
64,90
54. 2.32710 Testare
HIV la gravidă*1)
33,29
55. 2.40000 ASLO*1) 11,48
56. 2.40010 VDRL*1) sau RPR*1) 5,49
57. 2,40013 Confirmare TPHA*4) 12,29
58. 2,40203 Antigen Helicobacter Pylori*1) 40,00
59. 2,430011 Complement
seric C3
10,84
60. 2,430012 Complement
seric C4
10,84
61. 2.43010 IgG
seric
14,77
62. 2,43011 IgA
seric
14,77
63. 2,43012 IgM
seric
15,10
64. 2,43014 IgE
seric
14,29
65. 2,40053 Proteina
C reactivă*1)
10,67
66. 2.43040 Factor
reumatoid
9,34
67. 2,43044 ATPO 39,00
68. 2,43135 PSA*1) 23,07
69. 2,43136 free
PSA*6)
23,61
Microbiologie
Exudat
faringian
70. 2,3025 Examen
bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat,
cultură şi identificare bacteriană*1)
15,29
71. 2,50102 Examen
fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat,
cultură şi identificare fungică*1)
15,29
Examen
urină
72. 2.3100 Urocultură*1)
– Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare
bacteriană
15,29
Examene
materii fecale
73. 2,3062 Coprocultură*1)
– Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare
bacteriană
15,29
74. 2.50120_1 Examen
micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi colorat,
cultură şi identificare fungică *1)
15,29
75. 2.5100 Examen
coproparazitologic*1)
12,46
76. 2.2701 Depistare
hemoragii oculte*1)
25,00
Examene
din secreţii vaginale
77. 2.3074 Examene
din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat,
cultură şi identificare bacteriană*1)
15,29
78. 2.50114 Examene
din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat,
cultură şi identificare fungică *1)
15,29
Examene
din secreţii uretrale
79. 2.3080 Examene
din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat,
cultură şi identificare bacteriană *1)
15,29
80. 2.50115 Examene
din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare
fungică *1)
15,29
Examene
din secreţii otice
81. 2.3050 Examen
bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi
identificare bacteriană *1)
15,29
82. 2.50119 Examen
fungic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat,
cultură şi identificare fungică*1)
15,29
Examene
din secreţii nazale
83. 2.3022 Examen
bacteriologic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi
colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
15,29
84. 2.50103 Examen
fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat,
cultură şi identificare fungică*1)
15,29
Examene
din secreţii conjunctivale
85. 2.3040 Examen
bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ
şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
15,29
86. 250110 Examen
fungic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi
colorat, cultură şi identificare fungică *1)
15,29
Examene
din colecţie purulentă
87. 25032 Examen
bacteriologic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ
şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
15,29
88. 2.50120_2 Examen
fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi
colorat, cultură şi identificare fungică
15,29
Testarea
sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi
antifungice
89. 2.313 Antibiogramă*5) 12,23
90. 2.502 Antifungigramă*5) 14,55
Examinări
histopatologice citologice şi imunohistochimice
91. 2.9021_1 Examen
histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri) *7)
130
92. 2.9021_2 Examen
histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri) *7)
250
93. 2.9010_1 Examen
histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1
– 3 blocuri) *7)
160
94. 2.9010_2 Examen
histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4
– 6 blocuri) *7)
280
95. 2.9030 Teste
imunohistochimice*)
200
lei/set
96. 2.9022 Citodiagnostic
spută prin incluzii la parafină
(1 – 3 blocuri)
100
97. 2.9160 Examen
citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1)
40
98. 2.9025 Citodiagnostic
lichid de puncţie
80
NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1 – 4 teste
şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea
medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi
hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe
răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când
apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.
**) Laboratoarele înscriu pe
buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare
(eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice,
pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru
investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat –
management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în
care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz,
nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF),
investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de
sănătate.
*1) Investigaţii paraclinice
ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu
competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract
cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de
îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.
*2) Investigaţii paraclinice
ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide
şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se decontează numai
dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu
studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în
care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri,
fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe
răspunderea medicului de laborator.
*4) Se decontează numai în
cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea
medicului de familie sau a medicului de specialitate din
specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de
laborator.
*5) Se decontează numai în
cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea
medicului de familie sau de specialitate din specialităţile
clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o
antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din
culturile pozitive identificate.
*6) Se recomandă pentru
bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate
din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de
către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul
diferenţial al cancerului de prostată. Această
investigaţie se decontează şi fără recomandarea
medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru
valori determinate ale PSA cuprinse între 4 – 10 nanograme/ml sau între 4 –
10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.
*7) Tariful cuprinde bloc inclus
la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi
diagnostic histopatologic.
*8) Investigaţii paraclinice
ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au
evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice
management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm
bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC)
şi boală cronică de rinichi, după caz.
*9) Investigaţii paraclinice
ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de
vârstă 2 – 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale
preventive.
NOTA 2: Pentru culturile
bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului:
examene microscopice, cultură şi identificare.
NOTA 3: Toate examinările
histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor
imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se
efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate
din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim
6 blocuri.

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA
MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE
PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie – imagistică
medicală şi medicină nucleară
Nr. crt. Denumire
examinare radiologică/imagistică medicală/medicină
nucleară
Tarif decontat
de casa de asigurări de sănătate (lei)
I. Radiologie – Imagistică
medicală
A. Investigaţii
convenţionale
1. Investigaţii cu radiaţii
ionizante
1 Examen
radiologic cranian standard*1)
18
2 Examen
radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale
feţei*1)
30
3 Examen
radiologic părţi schelet în 2 planuri*1)
35
4 Radiografie
de membre*1):
a) Braţ 35
b) Cot 35
c) Antebraţ 35
d) Pumn 35
e) Mână 35
f) Şold 35
g) Coapsă 35
h) Genunchi 35
i) Gambă 35
j) Gleznă 35
k) Picior 35
l) Calcaneu 35
5. Examen
radiologic articulaţii sacro-iliace*1)
35
6. Examen
radiologic centură scapulară*1)
23
7. Examen
radiologic coloană vertebrală/segment*1)
35
8. Examen
radiologic torace ansamblu*1)
32
9. Examen
radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen
radiologic torace şi organe toracice*1)
32
10. Examen
radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1)
32
11. Examen
radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu
substanţă de contrast*1)
56
12. Examen
radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu
substanţă de contrast*1)
82
13. Examen
radiologic colon dublu contrast
100
14. Examen
radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare
70
15. Examen
radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de
contrast
220
16. Cistografie
de reflux cu substanţă de contrast
250
17. Pielografie 250
18. Examen
radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu
substanţă de contrast
250
19. Examen
radiologic uretră, vezică urinară la copil cu
substanţă de contrast
250
20. Examen
radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast
280
21. Radiografie
retroalveolară
15
22. Radiografie
panoramică
30
23. Mamografie în două
planuri*1)
35
– Obligatoriu în baza unui bilet
de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu
excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie
unilaterală
– Tariful se referă la
examinarea pentru un sân
24. Sialografia,
galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast
200
25. Osteodensitometrie
segmentară (DXA) *1)
25
2. Investigaţii neiradiante
26. Ecografie
generală (abdomen + pelvis) *1)
60
27. Ecografie
abdomen*1)
40
28 Ecografie
pelvis*1)
30
29. Ecografie
transvaginală/transrectală
50
30. Ecografie
de vase (vene)
30
31. Ecografie
de vase (artere)
30
32. Ecografie
ganglionară
30
33. Ecografie
transfontanelară
40
34. Ecografie
de organ/articulaţie/părţi moi*2)
25
35. Ecografie
obstetricală anomalii trimestrul II
350
36. Ecografie
obstetricală anomalii trimestrul I cu TN
80
37. Senologie imagistică *1) 40
– Obligatoriu în baza unui bilet
de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu
excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie
unilaterală
– Tariful se referă la
examinarea pentru un sân
38. Ecocardiografie 40
39. Ecocardiografie
+ Doppler
50
40. Ecocardiografie
+ Doppler color
55
41. Ecocardiografie
transesofagiană
170
B. Investigaţii de înaltă
performanţă
42. CT
craniu nativ
120
43. CT
buco-maxilo-facial nativ
150
44 CT
regiune gât nativ
130
45. CT
regiune toracică nativ
175
46. CT
abdomen nativ
175
47. CT
pelvis nativ
175
48. CT
coloană vertebrală nativ/segment
60
49. CT
membre nativ/membru
60
50. CT
mastoidă
150
51. CT
sinusuri
150
52. CT
craniu nativ şi cu substanţă de contrast
375
53. CT
hipofiză cu substanţă de contrast
375
54. CT
buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast
400
55. CT
regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast
375
56. CT
regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast
450
57. CT
abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată
intravenos
400
58. CT
pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată
intravenos
400
59. CT
coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast
administrată intravenos/segment
400
60. CT
membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată
intravenos/ membru
180
61. CT
ureche internă
375
62. Uro
CT
400
63. Angiografie
CT membre
400
64. Angiografie
CT craniu
400
65. Angiografie
CT regiune cervicală
400
66. Angiografie
CT torace
400
67. Angiografie
CT abdomen
400
68. Angiografie
CT pelvis
400
69. Angiocoronarografie
CT
700
70. RMN
cranio-cerebral nativ
450
71. RMN
sinusuri
450
72. RMN
torace nativ
450
73. RMN
gât nativ
450
74. RMN
regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică,
lombosacrată) nativ
450
75. RMN
abdominal nativ
450
76. RMN
pelvin nativ
450
77. RMN
extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.)
450
78. RMN
umăr nativ
450
79. RMN
umăr nativ şi cu substanţă de contrast
700
80. RMN
torace nativ şi cu substanţă de contrast
700
81. RMN
regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast
700
82. RMN
cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast
700
83. RMN
regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală,
lombosacrată) nativ şi cu substanţă de contrast
700
84. RMN
abdominal nativ şi cu substanţă de contrast
700
85. RMN
pelvin nativ şi cu substanţă de contrast
700
86. RMN
extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă
de contrast
700
87. RMN
cord nativ
450
88. RMN
cord nativ şi cu substanţă de contrast
700
89. RMN
hipofiză cu substanţă de contrast
700
90. Uro
RMN cu substanţă de contrast
850
91. Angiografia
RMN trunchiuri supraaortice
400
92. Angiografia
RMN artere renale sau aorta
400
93. Angiografie
RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.)
600
94. Angiografia
carotidiană cu substanţă de contrast
400
95. RMN
abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN
800
96. Colangio
RMN
300
97. RMN
sâni nativ
450
98. RMN
sâni nativ și cu substanță de contrast
700
II.
Medicină nucleară
99 Scintigrafia
renală
450
100 Scintigrafia
cerebrală (scintigrafie SPECT perfuzie cerebrală -30/90 min de la
inj.)
450
101 Studiu
radioizotopic de perfuzie miocardică la efort (scintigrafie SPECT
perfuzie miocardică efort)
450
102 Studiu
radioizotopic de perfuzie miocardică în repaus (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică repaus)
450
103 Studiu
radioizotopic de perfuzie pulmonară/scintigrafie perfuzie
pulmonară
450
104 Scintigrafia
osoasă localizată
450
105 Scintigrafia
osoasă completă
450
106 Scintigrafia
hepatobiliară
450
107 Scintigrafia
tiroidiană
450
108 Scintigrafia
paratiroidiană
450
NOTA: Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt
incluse în tarife.
NOTA:
a) Pentru serviciile prevăzute la
poziţiile: 2 – 4, 7, 21, 23, 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93
tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru
indiferent de numărul de incidenţe recomandate şi efectuate,
cu excepţia serviciilor prevăzute la poz. 2, 3, 4, 7, 21 şi 23
pentru care tariful se referă la minim 2 incidenţe. În cazul
explorării mai multor segmente/membre, se decontează tariful pentru
fiecare dintre acestea;
b) Pentru serviciul prevăzut la
poziţia 25 tariful se referă la explorarea unui singur segment;
casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3
segmente/CNP/cod unic de asigurare o dată pe an.
c) În cazul
investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta
cuprinsă între 0 – 8 ani care necesită efectuarea anesteziei
generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI,
tarifele aferente acestora se vor majora cu 20%. Pentru investigaţiile
CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77,
83, 86, 93 la care tariful aferent se referă la explorarea unui singur
segment anatomic/membru, în cazul examinării simultane a două sau
mai multe segmente anatomice/membre, casele de asigurări de
sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la
tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se
examinează simultan.
MEDICI – SPITAL
Sectie/Compartiment/Laborator Nume si Prenume Specialitate Grad Profesional Competenta/Atestate
Pediatrie I Iosifescu Marius Pediatrie Medic Primar-Dr in Medicina
Pediatrie I Iordache Cristina – Sef Sectie Pediatrie Medic Specialist
Pediatrie I Scoroja Simona Pediatrie Medic Primar
Pediatrie I Jianu Marinela Pediatrie Medic Specialist
Pediatrie IV Nedelcu Geanina Roxana Pediatrie Medic pecialist
Pediatrie II Toader Dana – Sef Sectie Pediatrie Medic Primar
Pediatrie II Ceausescu Diana Mihaela Pediatrie Medic Specialist
Pediatrie II Enescu Georgeta Pediatrie Medic Primar
Pediatrie III Matei Lucian – Sef Sectie Pediatrie Medic Primar
Pediatrie IV Pisla Denisa Pediatrie Medic Specialist
Pediatrie III Blaga Iuliana Pediatrie Medic Specialist
Pediatrie III – Cardiologie Marinescu Diana Cardiologie Medic Primar
Pediatrie III – Neurologie Nicolae Adina Neurologie pediatrica Medic Specialist
Pediatrie III – Neurologie Munteanu Casandra Neurologie pediatrica Medic Specialist
Pediatrie IV-Comp.Diabet,Boli,Nutritie; Vasilescu Constanta – Sef Sectie Pediatrie Medic Primar
Pediatrie III Lapusescu Georgiana Pediatrie Medic Specialist
Oftalmologie Vasilescu Luminita Oftalmologie Medic Primar
Chirurgie Trifan Florin – Sef Sectie Chirurgie si ortopedie pediatrica Medic Primar
Chirurgie Cebotari Ghenadie Chirurgie pediatrica Medic Primar
Chirurgie Patrascoiu Ioana Chirurgie pediatrica Medic Specialist
Chirurgie Ionescu Emanuel Chirurgie si ortopedie pediatrica Medic Primar
Chirurgie Nicolae Viorel Chirurgie si ortopedie pediatrica Medic Primar
Chirurgie Popa Emil Chirurgie si ortopedie pediatrica Medic Primar
Chirurgie Firu Daniel Ortopedie pediatrica Medic Specialist
Chirurgie Cindea Ciprian Ortopedie pediatrica Medic Specialist
ATI Paun Constantin ATI Medic Primar
BFT Mihai Nicoleta BFT Medic Primar
BFT Cocarla Maria Laura BFT Medic Specialist
CPU Enache Valentin – Medic sef Med.Familie Medic Specialist
CPU Jevric Dana Med.Familie Medic Primar
CPU Morlova Eduard Med.Generala Medic Specialist
CPU Enescu Daniela – Dir. Medical Med.Familie Medic Specialist
CPU Soveja Giorgiana Med.Urgenta Medic Specialist
CPU Durla Alina Georgeta Med.Familie Medic Specialist
CPU Tudose Cristian Med.Urgenta Medic Specialist
Radiologie Costache Mihaela Dana – Medic Sef Radiologie Medic Primar
Radiologie Cheptene Igor Radiologie Medic Specialist
Radiologie Prundaru Cristina Radiologie Medic Specialist
Radiologie Spaga Denis Radiologie Medic Specialist
Lab.Analize Stefan Larisa – Sef laborator Lab.Analize Medic Specialist – Dr. in Stiinte Medicale Management Sanatate
Lab. Analize Morar Deniza Lab. Analize Medic Primar
Lab.Analize Caba Corina Lab.Analize Medic Primar
Compartiment ORL Voinicu Lucian ORL Medic Primar
Compartiment ORL Burada Constantina ORL Medic Specialist
Comp.Dermatovenerologie Cretu Luminita Pediatrie Medic Primar
Comp.Dermatovenerologie Iliescu Daniela Adina Pediatrie Medic Primar
Compartiment Oftalmologie Vasilescu Luminita Oftalmologie Medic Primar
CSM Punga Simona – Sef CSM Pshiatrie Medic Primar
CSM Isbasescu Florentina Neurologie Medic Specialist
Stomatologie Smarandoiu Virginia Stomatologie Medic Primar
Stomatologie Popescu Simona Stomatologie Medic Primar

 

 

ALT PERSONAL SUPERIOR, ALTUL DECÂT MEDICI

Sectie/Compartiment/Laborator Nume si Prenume Specialitatea
Farmacie Manu Mariana-Farmacist Diriginte Farmacist PR.
CSM Paraschiv Claudia Psiholog PR.
BFT Marta Gheorghe Profesor CFM PR.
BFT Filipescu Viorel Kinetoterapeut PR.
BFT Nicolau Mihaela Fiziokinetoterapeut PR.
BFT Matei Arina Nicoleta Kinetoterapeut PR.
Laborator Analize Caraveteanu Laura Chimist Specialist
Laborator Analize Danescu Georgeta Chimist Principal
Laborator Analize Minca Roxana Chimist
Laborator Analize Niculescu Nicoleta Biolog
Laborator Analize Barbu Adelina Biolog
Laborator Analize Gheorghe Stefania Biolog
Asistenta Sociala Chirciu Mihaela Asistent Social PR
Asistenta Sociala Receanu Gratiela Asistent Social PR
Taxe și tarife servicii 2019-2020
Consum medicamente 2022
Consum medicamente 2021
Consum medicamente 2020
Consum medicamente 2019
Consum medicamente 2017-2018
Consum medicamente 2015-2016
Consum medicamente 2013-2014
Consum antibiotice decembrie 2021
Consum antibiotice noiembrie 2021
Consum antibiotice mai - octombrie 2021
Consum antibiotice aprilie 2021
Consum antibiotice martie 2021
Consum antibiotice decembrie 2020 - februarie 2021
Consum antibiotice noiembrie 2020
Consum antibiotice octombrie 2020
Consum antibiotice septembrie 2020
Consum antibiotice decembrie 2019
Consum antibiotice octombrie-noiembrie 2019
Consum antibiotice septembrie 2019
Consum antibiotice august 2019
Consum antibiotice iulie 2019
Consum antibiotice iunie 2019
Consum antibiotice mai 2019
Consum antibiotice aprilie 2019
Consum antibiotice martie 2019
Consum antibiotice februarie 2019
Consum antibiotice ianuarie 2019
Consum antibiotice de rezerva 2018
Consum antibiotice 2018
An 2021
Semestrul II 2021
Semestrul I 2021
Trimestrul I 2021
Trimestrul I - IV 2020
Trimestrul IV 2019
Trimestrul III 2019
Semestrul I 2019
Trimestrul II 2019
Trimestrul I 2019
Anul 2018