Numele și prenumele persoanei responsabile cu oferirea de informații publice conform Legii nr. 544/2001 – Director medical dr. Enescu Adina, Tel: 0248/220800 – int. 102, e-mail: spital.pediatrie@pediatriepitesti.ro

Legea 544
Norme de aplicare a Legii 544

Modalități de contestare a deciziei

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.
Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută de lege în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.
Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărui rază teritorială se află sediul autorității sau instituției publice, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute în Legea nr. 544/2001, privind liberal acces la informațiile de interes public.

 • Regulamentul de organizare și funcționare a Spitalului de Pediatrie Pitești
 • Regulamentul Intern al Spitalului de Pediatrie Pitești
 • Codul de conduită etică
 • Contractul colectiv de muncă
 • Structura de personal din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești
 • Organigrama
 • Ștatul de funcții
 • Documente achiziții publice (P.A.A.P., caiete de sarcini, contracte de atribuire)
 • Situații contabile / statistice / financiare / juridice / de personal
 • Bilanțuri, balanțe contabile
 • Surse financiare, bugetul de venituri și cheltuieli
 • Planul de management
 • Planul strategic
 • Planuri, programe, strategii, regulamente, coduri
 • Proceduri operaționale / sistem
 • Protocoale de lucru / de diagnostic și tratament
 • Rapoarte de activitate și referate interne
 • Formulare cereri / reclamații administrative, rapoarte anuale de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001;
 • Rapoarte externe către instituțiile superioare/de control
 • Formulare, instrucțiuni
 • Anunțuri
 • Contracte (achiziții publice, individuale de muncă, prestări servicii, etc)
 • Declarații de avere și declarații de interese
 • Chestionare de satisfacție a angajaților / pacienților
 • Documente  specifice departamentelor  și    documente  prevăzute  de legislația aplicabilă unităților sanitare
 • Documente medicale (foaie de  observație  clinică generală, consimțământ informat, fișe consiliere pre și posttestare HIV, bilet de externare, scrisoare medicală, referat medical, bilet de trimitere, buletin analize medicale, rețete, certificate medicale, certificate de deces)
 • Documente specifice resurselor umane (organigramă, ștat de funcții, fișa postului, pontaje, cereri concediu, dosare personale ale salariaților, fișa de evaluare a performanțelor profesionale, adeverințe, documentație concurs post vacant)
 • Documente achiziții publice (P.A.A.P., caiete de sarcini, referate de necesitate, contracte de atribuire)
 • Situații contabile / statistice / financiare / juridice / de personal
 • Bilanțuri, balanțe, ordine de plată
 • Decizii ale managerului spitalului
 • Planuri, programe, strategii, regulamente, coduri
 • Proceduri operaționale / sistem
 • Protocoale de lucru / de diagnostic și tratament
 • Adrese către instituții publice, societăți comerciale
 • Rapoarte de activitate și referate interne
 • Formulare cereri / reclamații administrative, rapoarte anuale de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001;
 • Rapoarte externe către instituțiile superioare / de control
 • Note informative
 • Referate
 • Formulare, instrucțiuni
 • Avize
 • Anunțuri
 • Contracte (achiziții publice, individuale de muncă, prestări servicii, etc)
 • Procese-verbale de ședință / de control
 • Registre
 • Condici
 • Declarații de avere și declarații de interese
 • Chestionare de satisfacție a angajaților / pacienților
 • Răspunsuri la cereri, reclamații, sesizări
 • Corespondență internă
 • Corespondență persoane fizice / juridice
 • Documente  specifice departamentelor  și    documente  prevăzute  de legislația aplicabilă unităților sanitare

Buget de venituri și cheltuieli

Anul 2022
Anul 2021
Anul 2020
Anul 2019
Anul 2018
Anul 2017
Anul 2016

Buget pe titluri de cheltuieli și articole

Anul 2022
Anul 2021
Anul 2020
Anul 2019

Contul de execuție a bugetului Instituțiilor Publice

Anul 2023
Anul 2021
Anul 2020
Anul 2019
Anul 2018
Anul 2017
Venituri Salariale - martie 2024
Venituri Salariale - septembrie 2023
Venituri Salariale - martie 2023
Venituri Salariale - septembrie 2022
Venituri Salariale - martie 2022
Venituri Salariale - septembrie 2021
Venituri Salariale - martie 2021
Venituri Salariale - august 2020
Venituri Salariale - martie 2020
Venituri Salariale - septembrie 2019
Venituri Salariale - martie 2019
Venituri Salariale - august 2018
Venituri Salariale - februarie 2018

Planul anual al achizitiilor publice

Achizitii publice (PAAP 2024)
Achizitii publice (PAAP 2023)
Achizitii publice (PAAP 2022)
Achizitii publice (PAAP 2020)
Achizitii publice (PAAP 2019)
Achizitii publice (PAAP 2018)
Achizitii publice (PAAP 2017)
Declarații 2023
Declarații 2022
Declarații 2021
Declarații 2020
Declarații 2019
Declaratii 2018
Declaratii 2017

Purtătorul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie Pitești: Director medical Dr. Enescu Adina

 

Date de contact:      tel.  0248/220800 – int. 102

                                e-mail spital.pediatrie@pediatriepitesti.ro

Reglementarea accesului mass-media în spital

RATA INCIDENȚEI INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

An 2023
Semestrul II 2023
Semestrul I 2023
An 2022
Semestrul I 2022
Semestrul II 2021
Decembrie 2021
Noiembrie 2021
Semestrul I 2021
Trimestrul I 2021
Semestrul II 2020 - Ianuarie 2021
Trimestrul III 2020
Trimestrul IV 2019
Trimestrul III 2019
Semestrul I 2019
Trimestrul II 2019
Trimestrul I 2019
2018

FONDURI ALOCATE DIN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

Situatie indicatori PNS ianuarie-decembrie 2023
Situatie indicatori PNS ianuarie-septembrie 2023
Situatie indicatori PNS ianuarie-iunie 2023
Situatie indicatori PNS ianuarie-martie 2023
Situatie indicatori PNS ianuarie-decembrie 2022
Situatie indicatori PNS ianuarie-septembrie 2022
Situatie indicatori PNS ianuarie-iunie 2022
Situatie indicatori PNS ianuarie-decembrie 2021
Situatie indicatori PNS ianuarie-martie 2021
Situatie indicatori PNS ianuarie-decembrie 2020